Logo

  สถานประกอบการลงทะเบียนใหม่

เลขทะเบียน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ยู่
เลขที่ :
หมู่บ้าน/อาคาร :
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล
รหัสผ่าน
ประเภทกิจการ
        
วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
อยู่ใน หรือนอกนิคมอุตสาหกรรม
     
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
เว็บไซต์

 รายละเอียดผู้ติดต่อ

ชื่อ - สกุล ผู้ติดต่อ
ตำแหน่ง
หมายเลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล

แนบไฟล์หนังสือรับรองการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
แนบไฟล์หนังสือก่อตั้ง